• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Tutkimuksia aivovammoista

Tutkimusreferaatteja aivovammoista. Referaatit on kirjoittanut Toni Pakkanen. Samasta aiheesta Pakkanen kirjoittaa myös Systole 3/2011 -lehdessä.

Hypoksia ja hypotensio aivovammapotilaalla

Aivovammapotilaiden ensihoidosta on olemassa kolme hoitosuositusta: kansainvälinen ”Guidelines for Prehospital Management of Traumatic Brain Injury” vuodelta 2007, eurooppalainen hoitosuositus ”Guidelines for Management of Severe Head Injury in Adults” vuodelta 1997 sekä kotimainen ”Käypä hoito -suositus Aikuisiän aivovammat” vuodelta 2008. Tässä poimintoja merkittävimmistä aiheesta tehdyistä tutkimuksista.

Aivovammojen hoidon osalta ”Golden standard”-tutkimukseksi voitaneen nimittää ”The Role of Secondary Brain Injury in Determing Outcome from Severe Head Injury” -tutkimusta vuodelta 1993. Noin 700 potilaan tutkimuksessa selvitettiin prospektiivisesti hypotension (RRsystolinen < 90 mmHg) sekä hypoksian (PaO2 ≤ 60 mmHg = 8 kPa) vaikutusta aivovammapotilaan ennusteeseen vammautumisesta traumakeskukseen asti. Molempien havaittiin olevan itsenäisiä riskitekijöitä.

Lääkäri parantaa aivovammojen hoitoa

Suomalaisessa retrospektiivisessä tutkimuksessa selvitettiin aivovammapotilaan saamaa ensihoitoa HUS:n alueella. Tutkimukseen otettiin mukaan kaikki vuosina 2002–2003 HUS:n neurokirurgian päivystykseen tuodut potilaat, joiden lopullinen diagnoosi sähköisessä seurantajärjestelmässä oli aivotärähdys, diffuusi tai paikallinen aivoruhje, traumaattinen kovakalvon ulkopuolinen verenvuoto, traumaattinen kovakalvon ja lukinkalvon alainen verenvuoto tai muu kallonsisäinen vamma. Lisäksi potilaiden tajunnantason tuli päivystykseen saapuessa olla GCS 8 tai vähemmän tai potilaiden piti olla neurokirurgin arvion mukaan tajuttomia. Otanta käsitti 92 potilasta.

HUS:n kanssa vastaavana ajankohtana selvitettiin aivovammapotilaiden ensihoitoa PSHP:n Samoilla sisäänottokriteereillä PSHP:n alueella tutkimukseen saatiin 100 potilasta.

Tutkimuksilla selvitettiin tajuttomien aivovammapotilaiden ensihoitoon, kuljetukseen ja ennusteeseen liittyviä tekijöitä. Pääkaupunkiseudulla lääkäriyksiköt ovat jo vuosikymmeniä olleet kiinteä osa ensihoitojärjestelmää. Pirkanmaalla lääkäriyksikköä ei tutkimusajankohtana ollut. Tutkimukset suoritettiin itsenäisinä kokonaisuuksina kahden eri tutkijan toimesta, joten aineistot eivät olleet täysin yhtenevät. Näiden tutkimusten perusteella tajuttomien aivovammapotilaiden sairaalan ulkopuolinen ensihoito oli laadukkaampaa HUS-alueella kuin Pirkanmaalla.

Teksti Toni Pakkanen

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.