• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Kysytään lääkehuollosta

Systole kysyi suomalaisilta ensihoito-organisaatioilta: Miten lääkehuolto on järjestetty.
Systole 6/2013 -lehdessä julkaistiin osa vastauksista, tässä jutussa on kyselyn koko sato.

 

KYSYMYKSET:
1. Miten lääkehuolto on järjestetty?

2. Miten vanhentuvat lääkkeet kierrätetään?
3. Paljonko lääkkeisiin kuluu rahaa vuodessa?
4. Miten haluaisit kehittää lääkehuoltotyötäsi? Etelä-Pohjanmaa

1. Shp:n sairaala-apteekki hoitaa kaikkien yksiköiden (22 kpl) lääkehuollon. Yksiköissä on lääkevastaavat, jotka hoitavat lääkkeiden tilaamisen ja palautuksen sähköisen järjestelmän kautta. Shp:n lähetti toimittaa lääkkeet yksiköihin koko maakunnan alueella.

2. Vanhenevia lääkkeitä voidaan mahdollisuuksien mukaan kierrättää, ainakin alueellisesti ensihoidon yksiköissä sekä ensihoitokeskuksessa.

3. Shp:llä yhteensä 22 yksikköä, talousarviossa tälle vuodelle lääkkeisiin on varattu 110000€. Se sisältää infuusioliuokset ja lääkkeelliset kaasut.

4. TAYS/ ERVA -alueella on ERVA alueen ensihoitopalvelun lääkehoidon alajaos, jonka tehtävänä on yhtenäistää erityisvastuualueen lääketietokantaa ja lääkehoidon ohjeistusta, tavoitteena saada yhtenäiset ohjeet koko ERVA alueelle.   

Juha Tiainen, kenttäjohtaja/lääkevastaava


Keski-Uudenmaan pelastuslaitos

1. Pelastuslaitos jakautuu kahden sairaanhoitopirin alueelle (Peijas ja Hyvinkää, joista viimeksi mainittu toteuttaa nykyään alueen oman lääkehoitosuunnitelman käytäntöjä. Peijaksen alueen lääkehuollon toiminnot on koottu lääkehoitosuunnitelmaan, jossa on kuvattu kaikki laitos- ja asematason käytännöt. Jokaisella sairaankuljetusasemalla on lääkevastaava, jolle kuuluu aseman toiminnan koordinoiminen, ohjeiden ja päivitysten saattaminen aseman ensihoitajien tietoon. Lisäksi aseman lääkevastaava toimii asemakohtaisesti toiminnan laadunvalvojana, joka varmistaa, että ensihoitajat hallitsevat kulutuskorttien täyttämisen, lääkkeiden oikeanlaisen säilytyksen, lääkekaappien lämpötilojen seurannan jne.) Lääketilaukset tekee viikottain sovittuna päivinä aseman vuorossa oleva hoitotason ensihoitaja.
Minulle kuuluu lääkehoitosuunnitelman päivittäminen ja kehittäminen, lääkehoitoon liittyvien käytäntöjen (hoito-ohjeet, uudet valmisteet ja tilauskäytännöt yms.) suunnittelu ja tiedottaminen. Toimin sairaala-apteekin farmaseuttien ja vastuulääkärin kanssa sekä tiiviissä yhteistyössä asemien lääkevastaavien kanssa, jotka raportoivat asemien lääkehuollon puutteista tai antavat kehitysehdotuksia.
Lääketilaukset sairaala-apteekista tehdään Osti- tilausjärjestelmällä, joka on sairaanhoitopiirin oma sähköinen tilausjärjestelmä.

2.Vanhentuneet lääkkeet kerätään erilliseen säilytyslaatikkoon ja listattuna erilliselle lomakkeelle ja palautetaan sairaala-apteekkiin. Kierrätystä ei ole käytössä. Vanhentuneiden lääkkeiden määrää on saatu vähennettyä laatimalla lääkehoitosuunnitelman osana asemakohtainen minimimäärälista, jolla ensihoitaja tilaa lääkkeitä asemalle. Viikkotarkastuksen yhteydessä ensihoitaja laskee kunkin lääkkeen yksikkömäärän kaapissa. Lääkkeitä tilataan ohjeen mukaisesti lisää tarvittaessa. Lääkkeen minimimäärä perustuu aseman lääkevastaavan tekemään kulutusarvioon, joka on asemakohtainen.
Menettely on ollut erittäin toimiva, sillä näin sijainenkin pystyy tarvittaessa hoitamaan lääketilaukset.

3. Lääkekustannukset hoitaa sairaanhoitopiiri, se on erillään budjetistamme. Aiemmin lääkekustannukset olivat noin 107 000 euroa vuodessa, 11 ensihoitoyksikköä.

4. Lääkehuolto on erittäin kriittinen ja tärkeä toiminto ensihoidossa. Lääkkeillä on huomattava rooli potilasturvallisuudessa, sillä ensihoidossa käytetään potentteja lääkkeitä. Lääkehuollon toimintojen ylläpito usealla eri asemalla on todellinen kestävyyslaji, jossa turvallisen lääkehoidon, lääkkeiden säilyttämisen ja käsittelyn toteuttamiseksi on tehtävä jatkuvaa seurantaa, kehitystyötä ja koulutusta. On havaittu, että jos lääkehuollon toimintojen seuranta ja koulutus jää vähemmälle, se vaikuttaa negatiivisesti kulutusseurantakorttien (N-lääkkeet) täyttämiseen, lääketilausten tekemiseen, lääkkeiden säilyttämiseen jne.
Kattava lääkehoitosuunnitelma on erinomainen työkalu, mutta sitä on muistettava päivittää säännöllisesti.
Asemakohtainen lääkevastaava on tärkeä henkilö varmistamaan yksiköiden lääkehuoltoa, mutta suuri haaste on saada yksikön henkilöstö ymmärtämään, että vastuuhenkilö ei ole lääketilausten tekijä, lämpötilaseurannan tekijä, lääkekaapin siivooja jne, vaan nimenomaan vastuuhenkilö huolehtimaan siitä, että nämä toiminnot tulevat asemalla tehtyä.

Pekka Hietala, lääkintäesimies/lääkevastaava


Med Group, Pudasjärven toimipiste

1. Lääkkeet tilaamme OYS:n apteekista. Tunnukset tilauskantaan on kahdella henkilöllä. Lääkkeitä voidaan tilata kahdesti viikossa. Ne toimitetaan terveyskeskuksen päivystykseen meille osoitetuissa laatikoissa. TK on tien toisella puolella.
Jokainen täydentää työvuorossa autoon lääkkeet, kun on käyttänyt niitä ja merkitsee lääketilauslistaan puutteet.

2. Vanhenevat/vanhentuneet lääkkeet palautetaan OYS:n apteekkiin samoissa pakkauksissa, joissa OYS meille lääkkeet toimittaa. Lääkkeiden vanhentumista seurataan kirjaamalla vanhentumispäivä lääkelistaan. Vanhenevat lääkkeet pyritään käyttämään pois. TK:n kanssa on tehty vaihtokauppaa joidenkin lääkkeiden osalta.

3. Vuositasolla lääkkeisiin kulunutta rahaa on vielä hankala arvioida, koska toiminta on kääynnistynyt vuoden alussa. Lääkkeisiin on kulunut noin 750 euroa kuukaudessa. Se kattaa kaksi ambulanssia, perus- ja hoitotason yksiköt. Jos toiminnasta muodostuu jatkuvaa, kustannukset alenevat. Vuoden alussa jouduimme tilaamaan kaikki lääkkeet mitä shp oli määritellyt perus- ja hoitotasolle. Silloin kun perustason autossa on hoitotason työntekijä, hänellä on oma hoitotason lääkepakki mukana autossa. Pakkia säilytetään lääkekaapissa asemalla, kun sitä ei tarvita.

4. Lääkehuoltoon haluaisin enemmän yhtäläisyyksiä. Esimerkiksi lääkkeiden säilytyksessä on Koillismaalla eroja. Kuinka monen lukon takana pitää N-lääkkeet autossa säilyttää? Jossain lääkkeet ovat lukitussa laatikossa autossa ja meillä lukitussa laatikossa on vielä lukittava rasia. Lääkkeiden säilyvyydestä ja säilytyksestä kaipaisin lisää koulutusta ja tietoa.

Outi Lehtimäki, hoitotason ensihoitaja/lääkevastaava


Med Group, Laukaan toimipiste


1. Tammikuusta 2013 lähtien meidän lääkekustannuksistamme on vastannut sairaanhoitopiiri. Yksikön lääkkeet tilataan keskussairaalasta erillisen tilausohjelman kautta. Pääasiassa lääkevastaava tekee tarvittavat lääketilaukset, mutta kaikilla hoitotason työntekijöillä on tunnukset ohjelmaan ja he voivat tehdä tilaukset. Sairaala toimittaa tilatut lääkkeet Laukaan terveyskeskukseen, josta ne käydään hakemassa.
Lääkkeet tarkastetaan kerran viikossa ja tehdään tarvittaessa lääketilaus. Samalla tarkastetaan lääkekaapin lämpötila. Lääkkeet säilytettään asemalla lukitussa kaapissa, jossa on myös erillinen lukittu kaappi opiaateille. Kylmäsäilytystä vaativat lääkkeet säilytetään jääkaapissa, jonka lämpötila tarkistetaan päivittäin.
Lääketilausta tehdessä otetaan huomioon lääkkeen menekki ja tilataan sen mukaan. Lääkkeitä pyritään tilaamaan mahdollisimman pieniä määriä, jotta vältytään suurilta hävikeiltä. Harvoin käytettäviä iv-/im-lääkkeitä voidaan tilata myös yksittäin ja tilaukseen voidaan laittaa merkintä mahdollisimman pitkästä päiväyksestä, jolloin minimoidaan hävikki. Jos autosta pääsee loppumaan jokin lääke, niin keskussairaalasta, apteekin päivystysvarastosta saadaan haettua täydennystä.

2. Vanhenevia lääkkeitä apteekki ei ole vaihtanut tuoreempiin vaan pienillä lääketilauksilla pyritään siihen, ettei lääkkeitä menisi paljon vanhaksi. Vanhentuneet lääkkeet kirjataan erilliselle lomakkeelle ja palautetaan sairaala-apteekkiin.


3. Lääkekustannukset 1.1.2013 - 30.9.2013 Laukaassa ovat 2501,05 euroa. Tämä kattaa yhden auton. Sairaalasta saatujen tietojen mukaan hävikkiä on 192,98 euroa eli 7,72 %. Näihin lukuihin ei ole vielä merkattu loppukesän ja alkusyksyn lääkehävikkejä, joten hävikkiluku on todellisuudessa suurempi.


4. Lääkkeiden kierrättäminen olisi järkevää, ainakin kalliiden liuotuslääkkeiden kohdalla. Potilaat viedään yleensä suoraan pallolaajennukseen, joten liuotuslääkkeiden kulutus on äärimmäisen pieni ja lääkkeet ennättävät vanhentua. Toimipisteessä on tehty lääkehoitosuunnitelma.
Reeta Jäppinen, sairaanhoitaja/lääkevastaava


Pohjois-Karjala
 
1. Pohjois-Karjalassa käytettävät lääkkeet perustuvat KYS-erva alueen ohjeistukseen.  Muuten toimitaan STM:n Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan. Lääkehuoltoa meillä  kontrolloi sairaala-apteekki(Pkssk). Heiltä tulevat ohjeet lääkkeiden säilytyksestä, käsittelystä ym. Lääkkeet tilataan joka toimipisteeseen sairaala-apteekista erillisellä lääketilausohjelmalla. Lääkkeet toimitetaan suoraan toimipisteisiin tai lähimpään terveyskeskukseen, mistä ne haetaan asemille. Lääkepalautukset(vanhentuneet) tehdään samoin lääketilausohjelmalla, missä on erillinen kohta palautuksille. Sen jälkeen toimitus tapahtuu sairaala-apteekkiin.
Joensuuhun sairaala-apteekki toimittaa lääkkeet suoraan. Ensihoitaja kuittaa ne ja laittaa asianmukaisesti säilytykseen. Palautukset tehdään "sinetöidyllä" kuljetuslaatikolla, jonka sairaala-apteekin lähetti hakee.
Mahdollisissa lääkepoikkeamissa käytössä on HaiPro ohjelma.
 
2. Vanhentuvien lääkkeiden kierrätys toimii huonosti. Kun lääke vanhenee, se laitetaan palautukseen/hävitykseen sairaala-apteekkiin. Vastalääkkeitä, adrenaliineja, atropiineja palautuu eniten. Liuotuslääkkeet (Metalyse) saatiin ennen vaihdettua sairaalan sydänvalvontaosastolla, jos niissä oli noin 2kk käyttö aikaa. Nykyisin sairaalassakaan ei juurikaan liuoteta, joten vaihtomahdollisuutta ei enää ole.
 
3. Tämän vuoden osalta Joensuussa menee noin 13000 euroa lääkkeisiin. Se kattaa 8 yksikköä, joista kolme on siirtoautoja. Summa ei sisällä happea.
 
4. Mielestäni lääkehoitoon/huoltoon liittyvät asiat on ohjeistettu hyvin ja selkeästi alueellamme. Teen yhteistyötä ensihoidon vastuulääkärin kanssa kanssa ja tarpeen mukaan tehdään uusia ja päivitetään vanhoja ohjeistuksia. Tietenkin omalta osaltaan pitää huolehtia, että itse on ajantasalla kaikista ohjeistuksista mitkä liittyvät lääkehoitoon.

Antti Rossi, kenttäjohtaja
 


 
Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos

1. Lääkkeet tilataan OYS:n lääkekeskuksesta kerran viikossa. Lääketilauksia varten jokaisella asemalla on käytössään tilauskaavake, jonka valikoima perustuu aseman yksikön/yksiköiden valmiustasoon. Lääkevalmisteille on määritelty varaston minimimäärä, joka on suhteutettu yksikkö- ja tehtävämääriin. Lääkkeet tilataan yhdelle asemalle, josta ne lajitellaan ja toimitetaan eri asemille. Lääkkeiden käyttöpäivämäärät tarkistetaan välineistön tarkastuksen yhteydessä sekä kuukauden viimeisenä maanantaina.

2. Lääkkeiden kierrätys onnistuu eri asemapaikkojen välillä, mutta ei ainakaan toistaiseksi sairaanhoitopiirin ja ensihoidon palvelutuottajien välillä.

3. Lääkehuoltoon on tänä vuonna lokakuuhun mennessä kulunut noin 27000 euroa. Tällä summalla lääkevalikoima on päivitetty sairaanhoitopiirin voimassa olevan valikoiman mukaiseksi, ja se kattaa yhdeksän ensihoitoyksikköä, joista neljä toimii hoitotasolla ja viisi perustasolla. Tähän summaan sisältyvät myös neljän hoitotason ja kahden perustason varapakin käyttö ja ylläpito.

4. Lääkehuoltoa tulisi kehittää niin, että etenkin harvemmin käytettävät valmisteet, kuten liuotuslääkkeet, tulisivat käytettyä käyttö- ja säilyvyysaikojen puitteissa. Sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen välille tulisi solmia sopimus, jonka mukaan vanhentumassa olevat lääkkeet luovutettaisiin sairaalan käyttöön ja he antaisivat tuoreemmalla päiväyksellä olevat lääkkeet tilalle.
Lisäksi haluaisin, että ensihoidon käytössä olisi selkeämmät lääkehoito-ohjeet, koska nykyisellään ilman konsultaatiota annettavien lääkkeiden määrä on suuri ja kaikkien lääkkeiden annostelu perustuu Ensihoito-oppaaseen. Tämän lisäksi kaipaisin selkeyttä pallolaajennuksen sekä liuotushoidon piiriin kuuluvien potilaiden lääkehoitoon, koska lääkehoidon yhdistelmät ja toteutettava kokonaisuus vaihtelevat paljon.

Terhi Heikkinen, ensihoitoesimies, lääkevastaava


Satakunnan sairaanhoitopiirin ensihoitokeskus

1. Ensihoitokeskuksen lääkehoitosuunnitelmaan kuuluu omien yksiköiden (ambulanssit, kenttäjohtaja ja lääkäriyksikkö) lisäksi sairaanhoitopiirin alueella toimivien ambulanssien lääkintäluvat sekä taktisen ensihoidon ja poliisivankilan lääkeasiat.
Ensihoitopäällikkö (lääkäri) sekä toimialuejohtaja ohjeistavat yksiköiden käytössä olevista lääkevalikoimat.

2. Ensihoitokeskuksen omien yksiköiden lääkehuolto (uudet, lääkejätteet, vanhenevat) toimii keskussairaalan päivystyksen kanssa yhteisesti. Päivystyksessä työskentelee virka-aikaan osastofarmaseutti. Kaikki yksiköt voivat myös tilata suoraan tarvittavia lääkkeitä Osti-tietojärjestelmän kautta.
Ambulanssit saavat päivystyksen lääkehuoneesta potilasta tuodessaan vaihdettua Rapilysinit, Cyanokitit ja Angioxit käytettyään ne tai vaihdettua vanhenevat uudempaan. Ensihoitokeskus ohjeistaa yksiköitä toiminnassa.

3. -

4. Olin jo aiemmin lääkevastaavana päivystyksessä työskennellessäni ja olen pitänyt vastuualueesta. Vaikka lääkehoitosuunnitelman kirjoittaminen ei ole mieluisaa, niin ohjeita tehdessä ja listoja laatiessa oppii lisää lääkkeistä.

Taija Niiniviita, lääkevastaava

 

 

Helsingin pelastuslaitos

 

1. Helsingin pelastuslaitoksen lääkevarastojen vastuuhenkilö on HUS ensihoitoyksikön sairaanhoitaja. Yksityinen sopimuskumppani huolehtii itse lääkevarastostaan (vain perustason lääkkeet). Sairaanhoitaja tilaa lääkkeet sähköisesti viikoittain ja noutaa ne HUS-keskusapteekista.
Lääkkeet säilytetään lukitussa lääkekaapissa keskuspelastusasemalla, jossa opiaateilla on oma lukittu lokero, ja kylmässä säilytettävät lukitussa jääkaapissa. Kaapit sijaitsevat lukitussa huoneessa ja kaikkiin lääkehuollon tiloihin on kulunvalvonta. Muilla asemilla (hoitotaso) on samanlainen järjestely. Sairaanhoitaja koordinoi ja seuraa ja valvoo lääkkeiden tilauksia, säilytystä, kulutusta ja kustannuksia yhdessä ensihoidon vastuulääkärin ja keskusapteekin vastuuhenkilön kanssa. Yksiköissä on määrämittainen lääkevarasto, jota täydennetään välittömästi käytön jälkeen omalla asemalla.
Lääkehuollossa noudatetaan Helsingin ensihoitopalvelun lääkehoitosuunnitelmaa. (STM opas 2005:32). Suunnitelma ja ohjeet ovat sähköisinä ensihoidon päätelaitteissa kaikissa yksiköissä ja ne on käyty henkilöstön kanssa läpi.

2. Viikkotilauksella pystytään pitämään lääkevarasto riittävän pienenä, jotta hävikki olisi mahdollisimman vähäinen. Lääkkeen vanhenemispäivämäärän lähestyessä se pyritään siirtämään yksikköön, jolla on suurempi lääkekulutus. Riippuen lääkkeestä, apteekin kanssa voi neuvotella lääkkeen vaihdosta tuoreempaan, 3- 6kk ennen vanhenemista

3. Vuonna 2012 lääkekulut olivat 95 764 euroa (lääkäriyksikkö, L4, 3 hoitoyksikköä, 11 perusyksikköä, 6 pelastusyksikköä). Vuonna 2011 kulut olivat 110 697 euroa ja vuonna 2010 läkkeisiin kulutettiin 122 233 euroa. Laskeva trendi perustuu STEMI-lääkkeiden ja lääkkeellisen hapen vähentyneeseen käyttöön. Yksityisen perustason sopimuskumppanin vaikutus lääkekuluihin on pieni, siitä saadaan tietoa vasta 2014. SURO valmiuslääkkeet eivät kuulu vuositason kustannuksiin (nesteet, vasta-aineet, ym.)

4. Lääkehoidon osaamista ja potilasturvallisuutta on ylläpidettävä ja kehitettävä jatkuvasti. Lääkekulutusta ja indikaatioita on seurattava tarkkaan mukaan lukien yksittäiset käyttäjät (sähköinen ensihoidon tietojärjestelmä/MM reporting).
Irma Tontchev ja Teuvo Määttä

 


Lapin SHP:n ensihoitokeskus, Rovaniemen toimipiste

1. Lääkevastaava toimii linkkinä sairaala-apteekin ja työpaikan välillä. Myös lääkehoitosuunnitelman teko ja päivitys kuuluu pääasiassa lääkevastaavalle. Työvuorossa ollessani tilaan lääkkeet, huolehdin niiden hakemisen apteekista (ei ainakaan vielä lähettipalvelua), huolehdin vanhentuneiden lääkkeiden poiston lääkekaapista ja osin autoistakin. Vien vanhentuneet lääkkeet apteekkiin hävitettäväksi.
L4 tarkistaa huumelääkkeet joka vuoro, koska tällä hetkellä paketti-kortti -kohtainen käyttö on korvattu niin, että jokaisen yksikön hoitaja tarkistaa vuoron alussa huumelääkkeet ja kuittaa ne. L4 laskee miehittämättömien autojen ja lääkekaapin lääkkeet sekä korttien täsmäämisen. Näin saadaan mahdollinen puute selvitettyä vuorokauden sisällä.
Perustason lääkevalikoima on jonkinverran laajempi kuin STM:n  Turvallinen lääkehoito -oppaassa ja oppikirjoissa kerrotaan, syystä että alueemme välimatkat ovat pitkiä ja ensihoitoyksiköitä on harvassa.

2. Metalyseä yritetään kaupitella keskussairaalan poliklinikalle muutamaa kuukautta ennen poistopäivää, muut menevät vanhentuneina apteekin kautta poistoon.

3. Rovaniemen toimipisteen: 3 hoito- ja vaihtelevasti 2-4 perustason yksikköä, toteumaennuste on noin 34 000 euroa vuodessa.
Kittilän toimipisteesä 1 hoito- ja 1-2 perustason yksikköä toteutumaennuste on noin 7500 euroa vuodessa ja FinnHEMS 51:llä 20000 euroa vuodessa.
Koko tämän vuoden toteumaennuste LSHP:ssa lääkekustannusten osalta on noin 78 000 euroa, se sisältää epämääräisen määrän ensihoidon yksiköitä, osa niistä hakee lääkkeensä kunnan terveyskeskuksista.

4. Pitäisi olla enemmän aikaa perehtyä lääkehoitoon liittyviin asioihin ja lääkkeisiin.

Lauri Pöykkö, lääkevastaava

 


Med Group, Jämsän toimipiste

1. Lääkehuolto on järjestetty Jämsän sairaalan lääkekeskuksesta. Tilauspäivä on joka viikolla torstaina tai mahdollisen arkipyhän sattuessa sille päivälle, niin sitä edeltävävänä arkipäivä. Lääkekeskukseen toimitetaan lääketilauslista tarvittavista lääkkeistä joko viemällä tai sähköpostitse.
Toimipisteessämme ei ole jääkaappia, joten lääkkeet jotka vaativat kylmäsäilytystä, täydennetään päivisin lääkekeskuksesta ja yö aikaan päivystysvarastosta sairaalalta.

2. Vanhentuneille lääkkeille meillä on olemassa oma rasia. Lääkevastaavana vien vanhentuneet lääkkeet muutaman kuukauden välein sairaalan lääkekeskukseen, josta ne toimitetaan eteenpäin tuhottavaksi.
Pieni osa vanhentuneista lääkkeistä säilytetään hallissamme olevassa ”harjoituskaapissa”. Näitä lääkkeitä käytetään opiskelijoiden koulutuksessa.

3. Meillä on kaksi yksikköä, joista toinen hoitaa myös siirtokuljetuksia. Lääkkeet sisältyvät meillä sopimukseen ja ne maksaa Jämsän kaupunki. Seuraavassa lääkekustannuksia vuositasolla. Vuonna 2006 lääkkeisiin kului 6852 euroa, vuonna 2010 kulut laskivat 2893 euroon. Vuonna 2008 kulut rikkoivat 5000 euron rajan, mutta 2007 ja 2009 kulut olivat reilut 3500 euroa.
Avasimme farmaseutin kanssa kustannuksia. Vuosina 2006 ja 2008, jolloin kulut olivat selvästi isompia, on käytetty liuotuslääkettä (Metalyse) useammin, mikä selittää kustannuspiikit. Tämän jälkeen potilaat on viety pääsääntöisesti pallolaajennukseen, joten liuotuslääkettä ei juuri enää ole käytetty. Lisäksi 2009 hankinnat kilpailutettiin ja hinnat laskivat. 2010 ei liuotettu ketään, vaan kaikki meni suoraan pallolaajennukseen, joten pärjäsimme 2009 ostetulla liuotuslääkkeellä. Tästä syystä 2010:n hinnassa selvä lasku.
Vuodesta 2011 alkaen (2012 ja 2013) organisaatio muuttui ja Kuhmoisten kunnan ambulanssin lääkkeet on tilastoitu meidän kanssa samaan, mistä johtuu kustannusten nousu verrattuna 2009 ja 2010. Yksiköiden lisääntyessä vuonna 2011 kulut lisääntyivät 6929 euroon. Kun hinnat kilpailutettiin 2012, kustannukset laskivat 5100 euroon. Tämän vuoden arvio on 5700 euroa.

4. Ensi vuoden alusta on tarkoitus seurata lääkehävikkiä. Nykyisellään kun lääkkeet on pystytty  tilaamaan Jämsän lääkekeskuksesta, meille on voitu toimittaa tuotteita kappalemäärinä (esim. 2 ampullia). Ensi vuoden huhtikuussa, kun paikallinen lääkekeskus lakkaa ja siirrymme Pirkanmaan lääkekeskukseen, pitää tuotteet tilata täysinä pakkauksina, mikä lisää varastointitilojen tarvetta sekä hävikkiä. Lisäksi lääkevalikoimaan tulee muutama uusi lääke, jotka ovat kalliita.
Toimipisteeseemme on tehty lääkehoitosuunnitelma STM:n ohjeiden mukaan.

Pasi Karvonen, lääkevastaava

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.