• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

NEWS-pisteytys osaksi ensihoidon alkuarviota

National Early Warning Score eli NEWS-pisteytys kehitettiin Iso-Britanniassa vuonna 2012. Se on tarkoitus yhtenäistämään aikuispotilaiden peruselintoimintojen arviointi ja seuranta koko saarivaltiossa. NEWS on ollut jonkin aikaa jo Suomessakin käytössä, ensihoidossakin.


Kaksikymmentä vuotta sitten Australiassa ja Yhdysvalloissa havahduttiin epämiellyttävään tosiasiaan: valtaosaa sairaalansisäisistä elottomuuksista edeltävät tunteja kestäneet peruselintoimintojen häiriöt, joita ei osata tunnistaa ja joihin ei reagoida ajoissa (1,2). Lopputuloksena sairaalansisäisten elvytysten hoidossa siirryttiin ennaltaehkäisyn aikakauteen (2,3). Nykyään valtaosassa suomalaisistakin sairaaloista toimivat sairaalansisäiset ensihoitoryhmät (medical emergency team, MET), jotka voidaan hälyttää ennalta sovittujen peruselintoimintojen poikkeavuuksiin perustuvin kriteerein arvioimaan viiveettä potilaan tilaa (4). Oleellisinta on peruselintoimintojen poikkeavuuksien tunnistaminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, joten maailmalla onkin kehitetty kymmeniä erilaisia hälytyskriteeristöjä paikalliseen käyttöön (5).

National early warning score (NEWS) kehitettiin vuonna 2012 Iso-Britanniassa sisätautilääkäriyhdistyksen (Royal College of Physicians) työryhmän toimesta yhtenäistämään aikuispotilaiden peruselintoimintojen arviointi ja seuranta koko saarivaltiossa (6). Pisteytys huomioi potilaan hengitystaajuuden, happisaturaation, verenpaineen, syketaajuuden, tajunnan tason, lämpötilan sekä mahdollisen lisähapen tarpeen (Kuva 1). Jokainen muuttuja pisteytetään (0-3 pistettä); mitä kauempana mittaustulos on normaalialueelta, sitä korkeammat ovat pisteet (6). Pisteiden summa (0-20 pistettä) kuvaa luotettavasti potilaan peruselintoimintojen tilaa, ja korkeat pisteet ennakoivat tarkasti sydänpysähdystä, tehohoitoon ajautumista tai kuolemaa isoissa kansainvälisissä tutkimuksissa (5,6). Kotimainen tutkimusryhmä on todennut NEWS-pisteytyksen toimivan luotettavasti myös suomalaisessa terveydenhuollossa, niin ensiavussa kuin sairaalan vuodeosastoillakin (7,8).

NEWS on alun perin kehitetty tunnistamaan vuodeosastopotilaiden tilan heikentyminen, mutta NEWS-pisteytyksen on todettu toimivan luotettavasti myös sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa eli ’kentällä’ niin ulkomaisissa, kuin suomalaisessakin yli 12 000 ensihoidon hälytystä arvioineessa, tutkimuksessa (9-11). Iso-Britannian työryhmän loppuvuodesta 2017 julkaisemassa NEWS-päivityksessä pisteytystä suositellaankin käytettäväksi 66 miljoonan asukkaan saarivaltiossa systemaattisesti aina ensihoidon alkuarviosta sairaalasta kotiutumiseen saakka (6). Suomessa sairaanhoitajaliiton aloitteesta perustettu työryhmä kokosi alkuvuodesta suosituksen NEWS-pisteytyksen käytöstä suomalaisessa terveydenhuollossa esitekirjasineen ja muistikortteineen (12). NEWS-pisteytys onkin myös suomessa otettu jo laajalti käyttöön; ensihoidosta mainittakoon HUS:n alueen ensihoitoyksiköt.

Potilaan hoidon ehdoton kulmakivi on, että hänen peruselintoimintonsa arvioidaan toistetusti standardoidulla tavalla läpi koko hoitoketjun. Ensihoidon mittaamat NEWS-pisteet kertovat päivystykseen tulevan potilaan hoidon tarpeen kiireellisyydestä, ja toistettu arvio NEWS-pistein luo kuvan siitä, alkavatko aloitetut hoitotoimet stabiloimaan potilaan tilaa vai jatkuuko peruselintoimintojen heikkeneminen edelleen. Tavoitteena on Iso-Britannian mallin mukaisesti siirtyä myös suomessa käyttämään yhtä, hyväksi todettua tapaa arvioida potilaan tila kulloisestakin hoitopaikasta ja tilanteesta riippumatta.

 

Teksti Joonas Tirkkonen, lääketieteen tohtori, erikoistuva lääkäri, anestesiologia ja tehohoito, Tampereen yliopistollinen sairaala, PSHP


Katso lähteet tästä!

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.