• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lakialoite rangaistuksien koventamiseksi

Kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen tekivät tänään (18.11.2019) eduskunnassa lakialoitteen, jossa esitetään kovempia rangaistuksia ensihoitotehtäviä suorittaviin henkilöihin kohdistuvasta väkivallasta. Kyse on Ronkaisen edellisellä kaudella tekemän lakialoitteen uusimisesta.

Perussuomalaisten kansanedustajat Mari Rantanen ja Jari Ronkainen esittävät, että ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta tuomittaisiin vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Suomen Ensihoitoalan Liiton tekemässä kyselyssä yli 90 % vastaajista oli kokenut työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs vastaaja oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.

"Auttajaa ei enää kunnioiteta. Ensihoitajien työvaate ei enää suojaa päälle käymiseltä, vaan tilanne on kääntynyt pikemminkin päinvastaiseksi", ensihoitajanakin työskennellyt Rantanen toteaa.

Rikoslaissa säädetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, mutta ensihoitoa ei rinnasteta virkatehtäviin. Ensihoitajiin kohdistuva väkivalta tuomitaan pahoinpitelynä ja se johtaa usein sakkorangaistuksiin.

"Työn arvostuksen ja väkivallan ennaltaehkäisemisen kannalta olisi tärkeää, että ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta annetut rangaistukset saataisiin samalle viivalle virkamiehen väkivaltaisen vastustamisen kanssa. Ensihoitajan pahoinpitelystä tulisi lähtökohtaisesti tuomita vankeusrangaistus", sanoo Rantanen.

Suomen Ensihoitoalan Liitto, Suomen Palomiesliitto SPAL ja Tehy ovat aiemmin julkisuudessa vaatineet esitetyn kaltaista muutosta rikoslakiin. Kansanedustajakaksikko aloitti allekirjoitusten keräämisen lakialoitteeseensa.

"Ensihoitajat joutuvat kohtaamaan väkivaltaa yhä useammin, ongelma ei ole kadonnut mihinkään. Toivomme, että lakialoite saadaan tällä kaudella maaliin", Ronkainen sanoo.

 

Lähde: Mari Rantasen ja Jari Ronkaisen tiedote
Lue koko lakialoite tästä:

LAKIALOITE

laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnalle

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Aloitteessa ehdotetaan lisättäväksi rikoslain (39/1889) 17 lukuun (563/1998) uusi säännös ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta. Säännöksen mukaan se, joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan, on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Rikoslakiin ehdotetaan lisäksi lisättäväksi säännös mainitun rikoksen lievemmästä tekomuodosta. Säännöksen mukaan jos ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Ehdotettava sääntely vastaa sisällöltään rikoslain 16 luvun (563/1998) 1 §:n (563/1998) säännöstä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta ja 2 §:n (563/1998) säännöstä virkamiehen vastustamisesta.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi päättää palvelutasopäätöksessä ensivastetoiminnan sisällyttämisestä osaksi ensihoitopalvelua. Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan tavoittamisviiveen lyhentämiseksi ja yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua, joka on määritelty ensihoidon palvelutasopäätöksessä. Myös ensivastetoiminta on edellä mainituissa tapauksissa osa ensihoitopalvelua. Ensivastetehtäviä suorittavat käytännössä pelastuslaitokset sekä sopimuspalokuntalaiset.

Ehdotettavassa laissa hoitolaitosten välisiä siirtokuljetuksia sekä yksityisen sairaankuljetuspalvelun tehtäviä tekevän henkilöstön toiminta rinnastettaisiin ensihoitotoimintaan silloin, kun siirron suorittaa ensihoitajat ja siirto tapahtuu ambulanssilla. Lisäksi pelastuslain mukaisten yleisötapahtumien tapahtumapäivystystä tekevät ensihoitajat luettaisiin ehdotettavan lain piiriin.

 

PERUSTELUT

Ensihoitoa on äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön. Ensihoitopalvelu ja siihen liittyvä sairaanhoito ovat osa terveydenhuoltoa.

Ensihoidossa sattuu vuosittain ainakin useita satoja uhka- ja väkivaltatilanteita. Myös ensivastetehtävissä väkivallan tai sen uhan kohtaamisen riski on merkittävä. Ns. hälytyskelpoisia ja ensivastetehtäviin osallistuvia sopimuspalokuntalaisia on Suomessa noin 14 000 henkilöä.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston seuraamien tietojen mukaan väkivallan uhka on lisääntynyt viime vuosina. Tarkkaa kokonaiskuvaa ensihoitajiin kohdistuvasta väkivallasta ei ole, sillä lukuisten läheltä piti -tapausten epäillään jäävän raportoimatta. Ensihoitoalan Liitto toteutti vuoden vaihteessa kyselyn, jonka tulokset julkaistiin 12.2.2018. Vastaajia oli 377, joista yli 90 % kertoi kokeneen työssään uhka- ja väkivaltatilanteita. Joka neljäs eli 25 % oli joutunut pahoinpitelyn kohteeksi.

Ensihoitajat suorittavat julkista tehtävää ja auttavat välittömän avun tarpeessa olevia hädänalaisia ihmisiä. Rikoslaissa ei ole erikseen kriminalisoitu ensihoitajia kohtaan suunnattua väkivaltaa, vaan näissä tapauksissa on kyse rikoslain 21 luvun (578/1995) 5 §:ssä (578/1995) tarkoitetusta pahoinpitelystä. Käytäntö asettaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilöstön eriarvoiseen asemaan monen muun julkista tehtävää suorittavan toimijan kanssa, ja annetut tuomiot näistä pahoinpitelyistä ovat olleet yleensä sakkoa. Rikoslaissa säädetään kuitenkin erikseen esimerkiksi myös virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, josta on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Suomen oikeusjärjestyksessä on katsottu, ettei ensihoitotehtävissä käytetä julkista valtaa. Tulkinta on sama, vaikka ensihoitajana toimisi pelastuslaitoksen viranhaltija. Näin ollen ensihoitajan pahoinpitelijää ei tuomita virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.  Ensihoitajia kohtaan tehtyihin väkivallantekoihin liitettävä sama rangaistusuhka kuin virkamiehen väkivaltaisessa vastustamisessa antaisi yhteiskunnassamme voimakkaan viestin siitä, että ensihoitajiin kohdistuvaan väkivaltaan suhtaudutaan vakavasti.

Rikokseen liitetyllä rangaistusasteikolla on myös ennalta ehkäisevä vaikutus. Uudella säännöksellä ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta ja siihen liitetyllä tavallista pahoinpitelyä ankarammalla rangaistusasteikolla olisi lisäksi merkitystä ensihoidon ammatin yleisen arvostuksen ja kunnioituksen kannalta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

rikoslain 17 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

 

lisätään rikoslain (39/1889) 17 lukuun, sellaisena kuin se on laissa (563/1998), uusi 6 a § ja 6 b §, jolloin nykyinen 6 a § siirtyy uudeksi 6 c §:ksi, seuraavasti:

6 a §

Ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltainen vastustaminen

Joka käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa terveydenhuoltoon tai pelastustoimeen kuuluvaa ensihoidollisessa tehtävässä toimivaa henkilöä kohtaan, on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltaisesta vastustamisesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

6 b §

Ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön vastustaminen

 

Jos ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön väkivaltainen vastustaminen, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty, rikoksentekijä on tuomittava ensihoidollisessa tehtävässä toimivan henkilön vastustamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Tämä laki tulee voimaan   päivänä   kuuta 20  .

Helsingissä 18.11.2019

Mari Rantanen /ps

Jari Ronkainen /ps

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.