• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 4/2011

Kemiallisten aineiden onnettomuus
- Aineiden vaikutukset ihmisessä

Teksti James Boyd

Kirjallisuutta:

Holstege CP, Isom GE, Kirk MA. Cyanide and hydrogen sulfide ja Nelson LS, Odujebe OA. Simple asphyxiants and pulmonary irritants. Kirjassa: Nelson LS, Lewin NA, Howland MA et al., toim. Goldfrank’s Toxicologic Emergencies. 9. Painos. New York NY: McGraw-Hill, 2010: Kindle-versio.

Hoppu K, Kurola J. Syanidimyrkytys. Kirjassa: Mäkijärvi M, Harjola V-P, Päivä H, Valli J, Vaula E, toim. Akuuttihoito-opas, 15. painos. Porvoo, Kustannus Oy Duodecim, 2011:608-10.

Jousela I. Kemialliset joukkotuhoaseet-ajankohtaiskatsaus anestesiologin näkökulmasta. Finnanest 2005;38:162-8.

Knuuttila A. Toksiset keuhkoreaktiot. Kirjassa: Mäkijärvi M, Harjola V-P, Päivä H, Valli J, Vaula E, toim. Akuuttihoito-opas, 15. painos. Porvoo, Kustannus Oy Duodecim, 2011:245-7.

Kuisma M, Frantsi M. Kemiallisen aineen aiheuttaman joukkomyrkytyksen hoito. Duodecim 2004;120:477-84.

OVA: onnettomuuden vaaraa aiheuttavat aineet: www.ttl.fi/ova.

Poli D, Solarino B, Di Vella G, Tattoli L, Strisciullo G, Goldoni M, Mutti A, Gagliano-Candela R. Occupational asphyxiation by unknown compound(s): Enviromental and toxicological approach. Forensic Sci Int 2010;197:e19-e26.

Riihimäki V, Jousela I. Kemikaalien aiheuttama joukkomyrkytys. Duodecim 2004;120:465-76.  

Ursin K. Vaarallisten aineiden onnettomuudet Suomessa vuosina 2000-2007. Opinnäytetyö, Savonian ammattikorkeakoulu, Kuopio 2009.Lapsen hengitysvaikeus
- fysiologista taustaa

Teksti
Janne Palola ja Katariina Vähäkangas

Kirjallisuutta:

- Baikie, P. D., Barr, J. M. B., Brancato, V. C., Clocklin, G., Conroy, M. L., Conroy, S. A., Cull, V. V., DeAngelis, D. S., DeGraw, C. L., Johnson, M., Keller, V. C., Maharaj, G., Nix, K., McCoy O’Neal, G., Raubacher, S. L., Samson, L. F., Savell, S., Shemin, M. M. Z., Vogel, R., Waldrop, J. & Wilkinson, K. 2005. Pediatric Nursing. Respiratory Care Made Incredibly Easy! Lippincott, Williams & Wilkins.

- Jokela, J. & Sankelo, M. 2010:5. Tietokone-ohjatut potilassimulaattorit uudistavat sairaanhoitajakoulutusta. Sairaanhoitaja-lehti, 44 - 47.

- Koponen, L. & Sillanpää, K. (toim.). 2005. Potilaan hoito päivystyksessä. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki.

- Kuisma, M., Holmström, P. & Porthan, K. 2008. Ensihoito. Tammi. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä.

- Nummelin, M., Niemelä, K. & Salminen, L. 2/2009. Simulaatio-opetus- onko se niin hyvä kuin sanotaan?. Kipinä 2/2009, 8 - 9. Saatavissa http://www.med.utu.fi/tutke/kipina/kipina_2_2009.pdf. Luettu 24.1.2010.

- Peltola, H. 2000. Infektiotaudit. Teoksessa Raivio, K. & Siimes, M. A. 2000. Lasten taudit. Gummerus Kirjapaino Oy. Jyväskylä, 159 -254.

- Salakari, H. 2007. Taitojen opetus. Eduskills Consulting. Saarijärvi.

- Sopanen, P. 2009. Hengityksen ja happeutumisen perusteita. Teoksessa Castren, M., Aalto, S., Rantala, E., Sopanen, P. & Westergård, A. 2009. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY Oppimateriaalit Oy. Helsinki, 115 - 130.

- Suvanto, S. & Väisänen, O. 2010. Simulaatio-opetus anestesiologiassa. Spirium 1/2010, 12 - 13.

- Uhari, M. 2002. Hengitystieinfektiot. Teoksessa Huttunen, N-P (toim.)., Alén, R., Dunder, T., Ebeling, H., Hoppu, K., Kiviluoma, K., Kokkonen, J., Korpela, K., Kousa, M., Lantto, R., Lenko, H-L., Linna, S-L., Luukkainen, P., Nurkkala, H., Piippo, S., Pohjavuori, M., Pyörälä, S., Pärssinen, O., Rajantie, J., Svanberg, M., Södergård, J., Tirkkonen, T., Uhari, M. & Wallgren, E I. 2002. Lasten ja nuorten sairaudet. WSOY. Helsinki, 120 - 135.

- Vänttinen, O. 2010. Lapsi ensihoidon potilaana. Spirium 3/2010, 30 - 34.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.