• http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
  • http://www.framepage.fi
Previous Next

Lähteet Systole 4/2008

 


Ensihoidon opettaja
Pedagogisesti ja käytännöllisesti pätevä
Teksti: Juhani Seppälä, Kerttu Tossavainen, Hannele Turunen

- Seppälä J. 2007. Onko urakehitys ensihoidossa mahdollista? Ensihoitajalehti 2/2007.
- Asetus 325/2003 ammattikorkeakouluopinnoista. Säädöskokoelma. Helsinki.
- Asetus 986/1998 opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista. Säädöskokoelma. Helsinki.
-Väärälä, R. 1995. Ammattikoulutus ja kvalifikaatiot. Lapin yliopiston julkaisuja (sarja 9). Yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Rovaniemi.
- Räsänen, J. 1996. Kehityksen ulottuvuuksia, kehityssuuntainen oppiminen ja –arviointi. Jyväskylän yliopisto. Täydennyskoulutuskeskuksen johtamiskoulutuksen julkaisu 8. Jyväskylä.
- Seppälä J. 2007. Ensihoidon opettajan ammattikvalifikaatiot – kyselytutkimus ensihoidon opettajille ja opiskelijoille. Pro gradu tutkielma. Hoitotieteen laitos. Kuopion yliopisto. Kuopio.
- Salminen, L. 2000. Hoitotyön opettajan muotokuva – opettajaan kohdistuvat vaatimukset ja niiden arviointi. Turun yliopiston julkaisuja C 158. Hoitotieteen laitos. Väitöskirja.
- Hunter, S. 2005 How culture-based narrative improve EMS learning. Journal of Emergency Medical Service 11, 58-67.
- Sulosaari, V. Lehti, T. Paltta, H. Pulkkinen, M-L. Ääri R-L. 2006. Kokemuksia klinikkaopettajatoiminnasta. www.sairaanhoitajaliitto.fi/julkaisut/sairaanhoitaja-lehti/artikkeli/?Ensihoidon

Opettajaksi Kuopion yliopistosta
Teksti: Juhani Seppälä, Hannele Turunen, Kerttu Tossavainen

- Arola S (2001) Sairaankuljettajien hoidollisen päätöksenteon lähestymistavat Pohjois-Karjalassa.  Pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos.
- Kivinen E (2008) Sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioita simulaatiosta hoitamisen taitojen oppimisessa.  Pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos.
- Kurola J (2005) Simulaatio-opetus Kuopion yliopistossa.  FINNANEST 38(2):160-161.
- Seppälä J (2007) Ensihoidon opettajan ammattikvalifikaatiot - kyselytutkimus ensihoidon opettajille ja opiskelijoille. Pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos.
- Tikkanen M (2005) Ensihoidon kirjaamisen opiskelu Internet-oppimisympäristössä pelastajaopiskelijoiden kokemana. Pro gradu -tutkielma, Kuopion yliopisto, hoitotieteen laitos
- Kuopion yliopiston hoitotieteen laitoksen www-sivut osoitteessa: http://www.uku.fi/hoitot/

Testaus ei varmista työn laatua
Teksti: Jukka Pappinen, Juhani Seppälä

- STM 2008: Trukinkuljettajille pätevyysvaatimukset. STM tiedote 168:2008.
- Sairaankuljetusasetus 565/1994.
- Laine H-M, Piiparinen V. 2008. Vammapotilaan ensihoidon osaaminen perustason sairaankuljetuksessa – perustason sairaankuljetuksen osaamisen arviointi ja posteri osaamisen arvioinnin  keskeisistä tuloksista. Ensihoitotyön koulutusohjelma. Opinnäytetyö, STADIA.
- Ross M, Caroll G. Knight J, Chamberlain M, Fothergill-Bourbonnais F, Linton J. 1988. Using the OSCE to measure clinical skills performance in nursing. Journal of Advanced Nursing. 13, 45 – 56.
- Burns, N. & Grove, S. 1997. The practice of Nursing Research. 3. ed. WB. Saunders Company.   Philadelphia. USA.
- Hallikainen J, Väisänen O. 2007. Simulaatio-opetus ensihoidossa. Finnanest, 2007: 40 (5), 436 - 439
- Cooper Simon 2005: Contemporary UK paramedical training and education. How do we train? How should we educate? Emerg Med J. 2005 May; 22(5): 375–379.
- Lendrum K, Wilson S, Cooke MW 2000: Does the training of ambulance personnel match the workload seen?  Pre-hospital Immediate Care, 2000:4 (1),  7 – 11.

Suomen Ensihoidon Tiedotus Oy Copyright ©2019. All Rights Reserved.